Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHÁNH ÁN TAND TỈNH THANH HÓA THÁNG 4,5,6 NĂM 2021

TÒA ÁN NHÂN DÂN

imageTỈNH THANH HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

imageĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/LTD-TA

 

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2021

  

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Thực hiện Luật tiếp công dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa phân công cán bộ, công chức tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo trong những ngày làm việc như sau:

STT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Chánh án

Thẩm phán

Thư ký

01

Thứ 3,

ngày 06/4/2021

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Thủy

Lê Thị Dung

Nguyễn Tuấn Việt

02

Thứ 5,

ngày 06/5/2021

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Chinh

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

03

Thứ 6,

ngày 04/6/2021

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Dung

Lê Thị Thủy

Nguyễn Thị Hoa

- Đồng chí Thư ký Tổ hành chính tư pháp trực, tiếp công dân trong giờ hành chính phải có mặt tại phòng “trực tiếp công dân” để tiếp công dân và ghi chép đầy đủ vào sổ sách. Nếu vượt quá thẩm quyền, báo cáo đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tòa, Phòng chuyên trách trực trong ngày tham gia giải quyết. Đồng chí thư ký tiếp công dân vắng trực phải báo cáo đồng chí Tổ trưởng tổ hành chính tư pháp để phân công thư ký khác trực thay.

  - Trong những ngày Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp công dân, xét thấy cần thiết sẽ mời Thẩm phán cùng tham gia tiếp công dân.

- Trường hợp đồng chí Chánh án, Tòa án nhân dân tỉnh có lịch công tác đột xuất thì sẽ chuyển sang ngày làm việc sớm nhất sau khi kết thúc đợt công tác và thông báo cho công dân biết để tiện liên hệ.  

Nơi nhận:

- Đ/c Chánh án TAND tỉnh;

- Các Đ/c Phó Chánh án TAND tỉnh;

- Các Đ/c có tên trong danh sách;

-Văn Phòng TAND tỉnh;

- Lưu VP.

 

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nga


cdscv