Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020)

- Thực hiện Luật tiếp công dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa phân công cán bộ, công chức tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo trong những ngày làm việc như sau:

Thời gian

Cán bộ, công chức tiếp dân

Cán bộ, công chức tiếp dân

Cán bộ, công chức tiếp dân

Cán bộ, công chức tiếp dân

Tháng 7

Thứ 4 (01/7/2020)

 

Lê Quốc Thành

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (02/7/2020)

Lê Thị Dung

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6 (03/7/2020)

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Thủy

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (06/7/2020)

 

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (07/7/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 4 (08/7/2020)

Phạm Quốc Bảo

Phạm Văn Long

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 5 (09/7/2020)

 

Lê Quốc Thành

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6 (10/7/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 2 (13/7/2020)

Lê Thị Dung

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (14/7/2020)

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 4 (15/7/2020)

Nguyễn Văn Khuyên

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 5 (16/7/2020)

 

Quách Văn Thành

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 6 (17/7/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (20/7/2020)

Hoàng Lan Phương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (21/7/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 4 (22/7/2020)

Hà Huy Hùng

Lê Thị Thủy

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 5 (23/7/2020)

 

Phạm Văn Long

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 6 (24/7/2020)

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 2 (27/7/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 3 (28/7/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 4(29/7/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Tháng 8

Thứ 5(30/7/2020)

 

Lê Thị Thủy

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6(31/7/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (03/8/2020)

Nguyễn Thị Nga

Lê Thị Hương

Lê Thị Dung

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (04/8/2020)

 

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 4 (05/8/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (06/8/2020)

Phạm Quốc Bảo

Phạm Văn Long

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6 (07/8/2020)

 

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (10/8/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 3 (11/8/2020)

Lê Thị Dung

Trịnh Thị Thanh

Thứ 4 (12/8/2020)

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 5 (13/8/2020)

Nguyễn Văn Khuyên

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6 (14/8/2020)

 

Quách Văn Thành

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 2 (17/8/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 3 (18/8/2020)

Hoàng LanPhương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 4 (19/8/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (20/8/2020)

Hà Huy Hùng

Lê Thị Thủy

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 6 (21/8/2020)

 

Phạm Văn Long

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 2 (24/8/2020)

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (25/8/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 4 (26/8/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (27/8/2020)

Trương Quốc Văn

Trịnh Thị Thanh

Tháng 9

Thứ 6 (28/8/2020)

 

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (31/8/2020)

Nguyễn Thị Chinh

Trịnh Thị Thanh

Thứ 3 (01/9/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 5 (03/9/2020)

Nguyễn Thị Nga

Lê Thu Hương

Lê Thị Dung

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 6 (04/9/2020)

 

Lê Thu Hương

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (07/9/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 3 (08/9/2020)

Phạm Quốc Bảo

Phạm Văn Long

Trịnh Thị Thanh

Thứ 4 (09/9/2020)

 

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 5 (10/9/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 6 (11/9/2020)

Lê Thị Dung

Trịnh Thị Thanh

Thứ 2 (14/9/2020)

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 3 (15/9/2020)

Nguyễn Văn Khuyên

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 4 (16/9/2020)

 

Quách Văn Thành

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (17/9/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 6 (18/9/2020)

Hoàng Lan Phương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 2 (21/9/2020)

Trương Quốc Văn

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 3 (22/9/2020)

Hà Huy Hùng

Lê Thị Thủy

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 4 (23/9/2020)

 

Phạm Văn Long

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 5 (24/9/2020)

Lê Thu Hương

Trịnh Thị Thanh

Thứ 6 (25/9/2020)

Lê Quốc Thành

Nguyễn Tuấn Việt

Thứ 2 (28/9/2020)

Hoàng Lan Phương

Nguyễn Thị Hoa

Thứ 3 (29/9/2020)

Trương Quốc Văn

Trịnh Thị Thanh

Thứ 4 (30/9/2020)

Lê Thị Thủy

Nguyễn Tuấn Việt


cdscv