Skip to main content
GIỚI THIỆU TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

GIỚI THIỆU TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. GIAI ĐOẠN 1945 - 1954

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới đối với nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ ngĩa xã hội. Ngay từ ngày đầu giành chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã khẩn trương xây dựng ngay bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có Tòa án cách mạng nhằm đè bẹp sức phản kháng của bọn thực dân phong kiến đã bị lật đổ, củng cố thành quả cách mạng, xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa được thành lập và hoạt động theo Sắc lệnh số 51 ngày 17/4/1946, ở giai đoạn này cơ cấu Thẩm phán được Chính phủ bổ nhiệm, cấp huyện có 01 Thẩm phán, 01 Lục sự; cấp tỉnh có Chánh án, Biện lý, Dự thẩm và Lục sự, các Tòa án từng bước đi vào hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, hầu hết các Tòa án chưa có trụ sở làm việc, ở nhờ nhà dân và dựa vào nhân dân địa phương. Đội ngũ Cán bộ Tòa án lúc bấy giờ phần lớn chưa được đào tạo qua trường lớp.

Trong bối cảnh như vậy, không ít những phần tử đối kháng trong giai cấp bóc lột, tay sai thực dân phong kiến và bọn phản động đội lốt tôn giáo tuyên truyền xuyên tạc chính sách, đả kích chế độ, nhen nhóm các tổ chức phản cách mạng nhằm lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ. Đứng trước tình hình, nhiệm vụ của TAND lúc này là vừa phải giáo dục quần chúng về ý thức cách mạng đồng thời vận động quần chúng vạch trần thủ đoạn lừa bịp của chúng. Mặt khác, phải dùng biện pháp trấn áp bằng hình sự. Nổi bật ở thời kỳ này Tòa án đã đưa ra xét xử vụ phiến loạn ở Mậu Thôn (thuộc huyện Triệu Sơn) do một số tên hào lý cũ móc nối với thế lực phản động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền ở một số dịa phương trong tỉnh.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, đã đưa cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn cách mạng mới. Hệ thống Tòa án hai cấp chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ đó là: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Giai đoạn này, các Tòa án trong tỉnh tập trung xét xử tội phạm hình sự nhằm bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã đưa ra xét xử những tên có nhiều tội ác, ngoan cố chống phá chính sách giảm tô; đồng thời xét xử nhiều vụ án phản cách mạng mà chúng gọi là “Liên tôn diệt cộng”.

II. GIAI ĐOẠN 1954 – 1975

Trong thời kỳ đất nước ta vừa tiến hành nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Tòa án nhân dân hai cấp đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tòa án đã xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm hai đến an ninh quốc gia, hoạt động gián điệp, biệt kích; tuyên phạt nghiêm khắc đúng mức đối với các tội phạm xâm hại về tài sản XHCN, tài sản của công dân, vi phạm trật tự an toàn xã hội. Bằng kết quả công tác xét xử của TAND đã góp phần giữ nghiêm pháp chế XHCN, góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, góp phần giải phòng miền Nam thống nhất đất nước.

III. GIAI ĐOẠN 1975 – 1992

Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ngành Tòa án Thanh Hóa bám sát Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Luật tổ chức Tòa án, thực hiện tốt chức năng xét xử theo thẩm quyền. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị trong hoạt động xét xử bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội trong điều kiện đất nước mới được hòa bình trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, cả nước tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, bọn đầu cơ, buôn lậu, trộm cắp, cướp tài sản… và một số phần tử phản động nhen nhóm phát sinh, các Tòa án trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan nội chính, đoàn thể nhân dân không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân cảnh giái với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, các Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời nhiều vụ án hình sự điển hình, vụ án điểm xét xử lưu động, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

IV. GIAI ĐOẠN 1992 – 2002

Trong những năm đầu của giai đoạn này, mặc dù đất nước còn khó khăn về kinh tế, do thiên tai, hậu quả chiến tranh còn nặng nề, song hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục khó khăn, giành nhiều thắng lợi to lớn. Tòa án đã giữ vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm; các Tòa án đã tăng cường phối hợp với các ngành Công an, Viện Kiểm sát đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, phổ biến và giáo dục pháp luật, đã xét xử kịp thời, nghiêm khắc đúng pháp luật nhiều vụ án phản cách mạng, nhiều vụ án kinh tế, vụ án tham nhũng và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh xét xử các vụ án hình sự, các Tòa án đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ việc về hôn nhân và gia đình… khi giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình các Tòa án luôn luôn chú ý công tác hòa giải để giữ đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

V. GIAI ĐOẠN 2002 – 2018

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế đất nước đã có những phát triển đáng kể. Bên cạnh mặt tích cực mà nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và qúa trình hội nhập quốc tế, thì mặt trái của nó cũng tác động tiêu cực đối với xã hội, làm gia tăng tội phạm, trong có những tội phạm mới gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; đặc biệt các tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai, nhà ở, thừa kế hoặc tranh chấp về tài sản trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình. Tòa án nhân dân hai cấp luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ trong tình hình mới nên đã có nhiều cố gắng phấn dấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng các loại vụ án đã được các Tòa án giải quyết năm sau thường cao hơn năm trước, năm 2017 hai cấp Tòa án đã giải quyết, xét xử 9.200 vụ, việc và 6 tháng đầu năm 2018 là 6.200 vụ, việc các loại. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên, án hủy, sửa giảm nhiều so với mức quy định tối thiểu.

Tòa án hai cấp đã làm tốt công tác phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan điều tra để sớm đưa ra xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương. Các Tòa án đã tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, qua đó nâng cao ý thức pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần giáo dục và phòng ngừa chung. Trung bình mỗi năm Tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa tổ chức khoản 130 phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án.

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nghiệp phát triển chung của Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định những thành quả trong quá trình hoạt động xây dựng và phát triển, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TAND mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

img


cdscv